POSTER SUNUMLAR
Poster Sunumları
20 - 21 - 22 Haziran 2019 - Poster Alanı
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
P-001 Dahiliye yoğun bakim kliniğine kabul edilen hastalarin iki yillik analizi Eşref Araç
P-002 Hiponatreminin Nütrisyonel Risk Skoru ile İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Yapılan Bir Çalışma Aylin Alançayır
P-004 Gestasyonel Diyabetik Hastalarda Tiroid Otoimmünitesi Muharrem Bayrak
P-007 Amlodipine Bağlı Gingival Hipertrofi Muhammet Emin Erdem
P-008 Tüberküloz Tanısı ile Karışan Wegener Granülomatözü: Bir Olgu Sunumu Ece Çiftçi
P-009 İlaca Bağlı Lupus Olgusu Muhammet Emin Erdem
P-011 Kontrolsüz warfarin kullanımı sonucu gelişen alveolar hemoraji: olgu sunumu ve literatür güncellemesi Yasemin Gül Aydemir
P-012 Önemli mortalite nedeni ciddi metabolik asidoz: olgu sunumu ve literatür güncellemesi Yasemin Gül Aydemir
P-013 Akut pankreatit seyri sırasında görülen mortal kardiyak komplikasyon Yasemin Gül Aydemir
P-014 Akut Pankreatite Bağlı Ağır Seyirli Diyabetik Ketoasidoz Olgusu Muhammet Emin Erdem
P-015 Diyabetik ketoasidoz seyri sırasında ani ölüm Yasemin Gül Aydemir
P-016 Hipertansiyon Atakları İle Başvuran Von Hippel Lindau Vakası Gülsüm Gönülalanl
P-018 Hb:1,9 g/dl ile Dahiliye Polikliniğine Ayaktan Başvuran Vitamin B12 Eklikliğine Bağlı Anemi Olgusu Muhammet Emin Erdem
P-019 Diyabetik Ketoasidoz ile Başvuran Latent Otoimmun Eriştkin Diyabeti(LADA) Olgusu Muhammet Emin Erdem
P-020 İntramuskuler Enjeksiyon Sonrası Gelişen Gluteal Abseye Bağlı Diyabetik Ketoasidoz Olgusu Muhammet Emin Erdem
P-021 Kritik hastadaki hipernatremi mortalite için bağımsız bir risk faktörüdür. Yasemin Gül Aydemir
P-022 Eritema Nodosum ile Başvuran Sarkoidoz Olgusu Muhammet Emin Erdem
P-023 Atrial Fibrilasyon İle Başvuran İlnfluenza Olgusu Muhammet Emin Erdem
P-024 Pakreatit Nedeniyle Yatırılıp, Mide Adenokarsinomu Tanısı Alan Olgu Muhammet Emin Erdem
P-025 Metformine Bağlı Gelişen Ürtiker Olgusu Burcu Taşönü
P-026 İrbesartan Kullanımına Bağlı Akut Pankreatit Olgusu Burcu Taşönü
P-027 24 Saatte Amilaz ve Lipaz Değerleri Normale Dönen İki Pankreatit Olgusu Muhammet Emin Erdem
P-028 Yaygın Damar Tutulumu Olan Behçet Hastalığı Olgusu Muhammet Emin Erdem
P-029 Gül Hastalığı Düşünülerek Uzun Süre PUVA Tedavisi Alan Skleroderma Vakası Muhammet Emin Erdem
P-030 Gentamisin ve siprofloksasin ilişkili akut tubulointerstisyel nefrit Iskender Ekinci
P-031 Sarılık ile Prezente Olan Graves Olgusu Burcu Taşönü
P-033 Tip 2 Otoimmun Poliglandüler Sendrom, Olgu Sunumu Deniz İncaman
P-034 Toplum kökenli pnömoni için mortalite markerı: yüksek hassasiyetli kardiyak troponin I Yasemin Gül Aydemir
P-035 Nadir görülen bir metabolik kemik hastalığı: karbonik anhidraz tip 2 eksikliği sendromu Davut Sakız
P-036 Olanzapin ilişkili pansitopeni Iskender Ekinci
P-037 Ülseratif kolit hastasında azatioprin ilişkili pansitopeni Iskender Ekinci
P-038 Ülseratif kolit hastasında polipozisle prezente olan sitomegalovirüs koliti Iskender Ekinci
P-039 Karın ağrısı ile başvuran hastada fizik muayenenin önemi;olgu sunumu Yusuf Aydın
P-042 Sekonder Osteoporoz ve Çölyak Hastalığı: Olgu Sunumu Elif Ece Doğan
P-043 Geriatrik hemodiyaliz. hastasında mortalite nedeni: hipertansif kriz ve akciğer ödemi Yasemin Gül Aydemir
P-044 İskemik inme ile presente olan infektif endokardit olgusu Alpaslan Karabulut
P-045 Alışılmadık bir rabdomyoliz nedeni, İnfluenza A Çiğdem Alkaç
P-046 Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Hastada Hiv İle İlişkili Nefropati: Olgu Sunumu Uğur Kayık
P-048 Diabetes Mellitusu Olan Olguda Kyrle Hastalığı Beyza Soylu
P-049 Baldıran otu tüketimine bağlı solunum arresti Alpaslan Karabulut
P-050 Uykusuzluk Şikayeti ile Başvuran Graves Olgusu Tuba Olcay Vardal
P-052 Lityum kaynaklı Nefrojenik Diyabetes İnsipidus Olgusunda Desmopressin Tedavisi Halil Eralp
P-053 Alt Gastrointestinal Sistem Kanamasının Nadir Bir Nedeni Olan Rektal Dieulafoy Lezyonu; Olgu Sunumu Özcan Özbağ
P-054 Akut tubulointerstisyel nefrit ve Kontrast nefropatisi birlikteliği:Bir olgu sunumu Banu Betül Kocaman
P-055 Hiponatremi ile başvuran karaciğer siroz tanısı alan bir olgu Alpaslan Karabulut
P-056 Hipoparatiroidi Multiple Myelomu maskeleyebilir Arzu Or Koca
P-057 Hashimoto tiroiditi olan bir hastada levotiroksinin kesilmesi nedeniyle geçici CA 19–9 yükselmesi Arzu Or Koca
P-060 Gilbert Hastalığına Bağlı Pruritus Ataklarının Islak Kupa Terapisi ile Tedavi Edildiği Bir Olgu Ulaş Serkan Topaloğlu
P-061 Cilt tutulumu ile prezente olan lenfoma vakası Ali Can Uğuz
P-062 Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı vakasında CA 19.9 yüksekliği Beyza Soylu
P-063 HIV ilişkili otoimmun hemolitik anemi: vaka sunumu Beyza Soylu
P-064 Ailevi akdeniz ateşi hastasında akut pankreatit tablosu İsa Yalçınkaya
P-065 Tiazid kullanımına bağlı gelişen akut pankreatit olgusu Berk Bahadır Bozkurt
P-066 Mesalazin kullanımına bağlı akut pankreatit: vaka sunumu Ahmed Said Dündar
P-067 Genç Erişkin Hastada Atipik Yerleşimli Agresif Pankreas Solid Papiller Neoplazmı Adnan Kuvvetli
P-070 Ailevi Hiperkolesterolemisi Olan Kişilerde Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Ayşe Çarlıoğlu
P-071 MiYELOM HASTALARINDA UNUTULMAMASI GEREKEN TANI İKİNCİL GELİŞEN PLAZMA HÜCRELİ LÖSEMİ Esra Terzi Demirsoy
P-076 Ultrasonografide kitle lezyonunu taklit eden bir fasciola hepatica infestasyonu: olgu sunumu Eşref Araç
P-078 Farklı bir pika olgusu Alpaslan Karabulut
P-080 Ötiroid Subakut Tiroidit; 3 Vaka Bildirimi ve Literatür Taraması Sevde Nur Fırat
P-081 Akut Böbrek Yetmezliği İle Başvuran Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri Olgusu Esra Terzi Demirsoy
P-082 Normal Albumin Globulin oranlı Atipik bir Multipl Myelom Vakası Saliha Özkabakçı
P-083 Protez Mitral Kapak Replasmanı Sonrası Gelişen İmmun Olmayan Hemolitik Anemi Esra Terzi Demirsoy
P-084 Geriatrik Tiyazid İlişkili Akut Hiponatremi Vakası Samet Alkan
P-086 Cooms aglutinasyon testi ile tanı konulan bruselloz vakası Özgür Yılmaz
P-087 Üst gastrointestinal sistem kanamasının nadir bir sebebi: Olgu sunumu Alpaslan Karabulut
P-088 Kazanılmış Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) Olgu Sunumu Esra Terzi Demirsoy
P-089 Thyromazol ilişkili akut pankreatit Özgür Yılmaz
P-090 İbuprofen Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Pankreatit Olgusu Berk Bahadır Bozkurt
P-091 Pnömokok Pnömonisi Sonrası Gelişen Purpura Fulminans Sıla Öksüz
P-092 Azatioprin ilişkili Bir Akut Pankreatit Olgusu Alihan Oral
P-098 Sağlık Kuruluna Başvuran Hastaların İç Hastalıkları Bölümü Özürlülük Durumlarının Cinsiyet ve Yaş Faktörü ile İlişkisi Ulaş Serkan Topaloğlu
P-101 Enfeksiyöz Mononükleoz ve Subakut Tiroidit Birlikteliği Erhan Davut Pehlivan
P-102 AFP Yüksekliği ile prezente olan mide kanseri vakası Mesut Yılmaz
P-103 A vitamini derivesi kullanımına dikkat!! Mesut Yilmaz
P-104 Ascites ile gelen genç miyelofibroz vakası Mesut Yılmaz
P-105 Kırık sonrası Osteomalazi saptanan hastada altta yatan neden: Çölyak Hastalığı Gİze Acar Erdoğan
P-107 Streptococcus Bovis'e bağlı infektif endokardit vakası Başak Can
P-109 Bir vaka sunumu; trigeminal schwannoma ve beyin tümörlü hastada hemşirelik bakımı Melike Korkut
P-111 Adalimumab tedavisi altında Romatoid Artritli hastada Tüberküloz peritonit Süheyla Atak
P-112 Sarı Kantaron(Hypericum Perforatum) Ekstratına Bağlı Toksik Hepatit İbrahim Durak
P-113 Ateş, artralji kliniği sonrası sarkoidoz tanısı alan hasta: olgu sunumu Hüseyin Can Arbağ
P-115 Tümör Lizis Sendromu İle Başvuran T Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu Esra Terzi Demirsoy
P-116 Erişkin yaş başlangıçlı Henoch-Schöinein Vasküliti Mesut Yilmaz
P-117 Derin Metabolik Alkaloz ve Akut böbrek yetmezliği ile giden pilor stenozu Mesut Yilmaz
P-118 Hiponatremi ile başvuran hipofizer yetmezlik olgusu Hüseyin Can Arbağ
P-119 Metformin intoksikasyonu sonrası gelişen laktik asidoz olgusu Kemal Kural
P-121 Derin hipokalsemiyle gelen çölyak vakası sunumu Çağdaş Kara
P-123 HHV8(+) Multisentrik Castleman Hastalığı Olgusu Ezgi Türkoğlu
P-125 Nonspesifik Bulgularla Koledok Kisti Todani Tip- V Esra Bayar
P-127 Dev Hücreli Arterit: Bir Olgu Sunumu Eyüp Sami Akbaş
P-128 Warfarin kullanan hastalarda TTR düzeyleri ile sosyodemografik özellikleri, komorbiditeleri ve kullanılan ilaçlar arasındaki ilişkinin araştırılması Akif Bayyiğit
P-130 Mycoplasma Pnömonisiyle İlişkili İlerlemiş Otoimmun Hemolitik Anemi Olgusu Mehmet Sarıaydın
P-131 Spina Ventosa; Nadir Görülen Bir Akciğer Dışı Tüberküloz Olgusu Büşra Titiz Özcanbaz
P-132 Tromboz ve hemoraji ile seyreden polisitemia vera vakası Erdinç Gülümsek
P-133 Sessiz feokromasitoma Erdinç Gülümsek
P-134 Acil Hemodiyalize Alınan Hastaların Genel Özelliklerinin Değerlendirilmesi Erkan Şengül
P-135 Talasemi majorlu hastada demir birikimine bağlı önemli bir sorun: Hipogonadotropik hipogonadizm Esin Beyan
P-137 Nefroloji Polikliniği’nde Hiperpotasemi Saptanan Hastaların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri Erkan Şengül
P-138 HİV’ in neden olduğu Addison hastalığı: vaka sunumu Celal Gezer
P-139 Tedavi altında sık relapsla gelen bir pulmonorenal sendrom vakası Avni Ulusoy
P-140 Gastrointestinal Sistem Kanamasının Nadir Bir Nedeni: Gastrik Lipoma Alihan Oral
P-141 Hemodiyalize Giren Kronik Böbrek Yetmezliği olan Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Kaşıntı Arasındaki İlişki Erkan Şengül
P-142 Subileus ile prezente olan yetişkin Çölyak krizi Aysun Işıklar
P-143 Obez öğrencilerde beslenme ve fiziksel aktivite davranışları Eşref Araç
P-144 Tekrarlayan Abortus Sebebi; Von Willebrand Hastalığı Sibel Ocak Serin
P-146 Kronik Böbrek Hastalığı olan Hastalarda Eritrosit Dağılım Genişliği ile Proteinüri Arasındaki İlişki Erkan Şengül
P-147 Sweet sendromu: olgu sunumu Tuğçe Dönmez
P-148 Rektum Kanserli Olguda İmmun Trombositopeni İbrahim Batuhan Öztürk
P-149 Dispeptik Şikayetler İle Prezente Olan Dev Paraovarian Kist: Olgu Sunumu Nizameddin Koca
P-150 İntravenöz immunoglobuline bağlı akut böbrek yetersizliği İrem Onar
P-151 Akciğer tutulumu daha sonradan gelişen bir mikroskopik polianjiitis vakası Sevgi Aras
P-152 Yeni tanı Diabetes Mellitus ve Hipertrigliseridemi zeminininde oluşan Akut Pankreatit olgusu Pınar Fatma Ziyadanoğlu
P-153 Kusma, Kilo kaybı, Üveit: Genç Hastada Sarkoidoz. Esra Bora
P-154 Nörofibromatozis Tip 1 hastalığına eşlik eden Portal Ven Trombozu olgusu Pınar Fatma Ziyadanoğlu
P-155 Abdominal Angina ve Kilo Kaybı ile Başvuran Takayasu Arteriti Olgusu Muhammet Emin Erdem
P-156 Hipokalemi ve Hipomagnezeminin Nadir Bir Nedeni:Gitelman Sendromu Selin Sağlam
P-157 Primer adrenal yetmezliğin unutulmaması gereken bir nedeni: Tüberküloz Esin Beyan
P-158 Sleeve gastrektominin böbrek fonksiyonlarına etkisi Esin Beyan
P-159 Diyabetik Ketoasidoz ve Hipertrigliseridemi ile başvuran Akut Pankreatit tanılı yeni tanı Diabetes Mellitus olgusu Eda Ulucan
P-161 Nefropati İle Prezente Olan Multiple Miyelom Olgusu Elmas Gizem Parlakbolat
P-162 Perikardiyal effüzyon ile prezente olan Kronik Miyelositer Lösemi Olgusu Kübra Gizem Nacak
P-163 Valproik Asit Kullanımına Bağlı Trombositopeni, Olgu Sunumu Elmas Gizem Parlakbolat
P-164 Pulmoner Emboli Gelişen Akut Myelomonositik Lösemi Olgusu Ayşe Albayrak
P-166 Olgu: Nedeni Bilinmeyen Ateş Ön Tanılı Böbrek Hücreli Karsinom Nedeniyle Yapılan Parsiyel Nefrektomi Sonrası Geç Dönemde Gelişen Perinefritik Abse Ayşe Albayrak
P-167 Polisitemia Vera sonrası gelişen Budd-Chiari sendromu olgusu Tuğçe Dönmez
P-168 Yeni tanı Diabetes Mellitus ve Hipertrigliseridemi zeminininde oluşan Akut Pankreatit olgusu Fatma Pınar Ziyadanoğlu
P-169 Nörofibromatozis Tip 1 hastalığına eşlik eden Portal Ven Trombozu olgusu Fatma Pınar Ziyadanoğlu
P-170 Aort Diseksiyonuna Bağlı Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği ve Akut Pankreatit Olgusu Mehmet Sarıaydın
P-171 Ardışık olarak Crohn tanısı alan iki kardeş Aysun Işıklar
P-172 Diyabetik Mastopati: Olgu sunumu Sibel Ocak Serin
P-173 Tip 2 diyabet hastalarında HbA1c değerinin vücut yağ oranı ve diğer metabolik parametrelerle ilişkisinin araştırılması Hande Atalay
P-174 İleri Yaş Pansitopenik Hasta Etyolojisinde B12 Eksikliği Betül Çavuşoğlu Türker
P-175 FDG-PET Tutulumu Olmayan Agresif Nadir Bir Tumor, Taşlı Yüzük Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu Nizameddin Koca
P-177 Hemokromatozis Şeklinde Prezete Olan Otoimmün Hepatit Vakası Serhat Mert Tiril
P-178 Nadir Bir Olgu, Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı Serhat Mert Tiril
P-179 Bronşiektazili Hastada Sekonder AA Tipi Amiloidoz Tanısı Serhat Mert Tiril
P-180 Hipofizer Yetmezlik ile Prezente Olan Akromegali Olgusu Edibe Sevde Eker
P-181 Kronik bel ağrılı hastada ortaya çıkan Ankilozan Spondilit: Olgu sunumu Adem Küçük
P-182 Akut böbrek yetmezliği (ABY) ile başvuran Glukoz-6-Fosfat-Dehidrogenaz ( G6PD) eksikliği olgusu Tuğçe Dönmez
P-186 Dispeptik Yakınmaları Olan Hastalarda Endoskopi Yapılmasının Semptomlar ve Tedavi Üzerine Etkisi Sibel Ocak Serin
P-187 Nadir bir olgu: Tip ıı otoimmun poliendokrin sendromda serum transaminaz yüksekliği İsmail Akca
P-188 Akut Pankreatit ve kan grubu ilişkisi Eşref Araç
P-189 Ağrısız hematüri ile acile başvuran bilateral renal hücreli karsinom olgusu Eşref Araç
P-190 Hipernatremi Tanılı Hastalarda Kardiyovasküler Risk Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma Seyyit Bayram Şahin
P-191 Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörlerini Diüretiklerle Kombinlemek: Bir Hiponatremi Vakası Esra Bora

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2. İç Hastalıkları Kongresi

19-23 Haziran 2019, Polat Renaissance Hotel Yeşilköy & Kongre Merkezi / İSTANBUL

Flag Counter