SÖZLÜ SUNUMLAR
Sözlü Sunu Oturumu - 1
20 Haziran 2019, Perşembe - Saat: 10.30 - 11.15 - Salon C
Oturum Başkanları: Dr. Sevil Özkan, Dr. Feray Akbaş
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
S-001 Ratlarda Bevacizumab İlişkili Hipertansiyon Gelişiminin Patogenez ve Tedavi Etkinliğinin Araştırılması Mehmet Ali Balcı
S-002 Doğu anadolu bölgesindeki D Vitamini eksikliğinin prevalansı. Muharrem Bayrak
S-003 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada Siklooksijenaz-2 pozitifliği ve Mikrodamar Yoğunluğunun Prognostik Önemi Erman Öztürk
S-004 Türk toplumunda benign tiroid hastalıklarında kan gruplarının araştırılması Murat Dağdeviren
S-005 Üriner Kateter İlişkili Enfeksiyonlarda Demet Uygulamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi Ayten Kadanalı
S-006 Ateş Yüksekliği ile Gelen Hastalarda Anamnezin Önemi: Sıtma Olgularımız Ayten Kadanalı
S-066 Acil serviste akut apandisit ve renal kolik ayırıcı tanısında hematolojik inflamatuar paremetrelerin etkinliği Adnan Kuvvetli
 
Sözlü Sunu Oturumu - 2
20 Haziran 2019, Perşembe - Saat: 13.30 - 15.00 - Salon C
Oturum Başkanları: Dr. Süleyman Ahbap, Dr. Fatih Öner Kaya
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
S-008 Diyabet Yaşı ve İnsülinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Gülçin Şahingöz Erdal
S-009 Glisemik hedeflere ulaşılamamış tip-2 diyabetes mellitus hastalarında insülin degludec+aspart tedavisine geçiş tecrübelerimiz Iskender Ekinci
S-010 Dipeptidil dipeptidaz inhibitör (DPP4i)lerinin nötrofil/lenfosit (N/L) oranı üzerine olan etkileri Oktay Bulur
S-011 Hematopoetik Kok Hucre Nakli Oncesi Alici/ Donor CMV Serotipinin Primer ve Sekonder Graft Yetmezligi Uzerine Etkisi Merve Pamukçuoğlu
S-012 Farklı hipotiroidik hasta gruplarında kardiyovasküler risk faktörü olarak hs-CRP düzeyleri Bahar Arıcan Tarım
S-013 Subakut tiroidit hastalarında oksidatif stres parametrelerinin değerlendirilmesi Murat Dağdeviren
S-014 Kronik hepatit B hastalarında tanı anında ve tedavi süresince kantitatif HBsAg ile HBV DNA arasındaki korelasyon Mustafa Salih Akın
S-015 Prediyabet Hastalarında D Vitamini Ve Parathormona Göre İnsülin Duyarlılığının Değerlendirilmesi Eray Atalay
S-016 Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında HbA1c Düzeyleri İle Serum Magnezyum Düzeylerinin Karşılaştırılması Eray Atalay
S-017 Tip 2 diabetes mellitus hastalarında metformin ve roziglitazonun oksidatif stres, metabolik parametreler ve antropometrik ölçümler üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması Türkan Paşalı Kilit
S-018 Sıçanlarda deneysel kontrast nefropatisinin önlenmesinde sfingozin-1 fosfat reseptör agonistlerinin olası etkileri Abdallah T M Shbair
S-019 Hemodiyalize giren hastalarda İrritabl barsak sendromu sıklığı ve ilişkili faktörler Durmuş Özkul
S-022 Bitlis İli Hemodiyaliz Hastalarında Yüksek C- Reaktif Protein ve Mortalite İlişkili Faktörler Özgür Can
S-023 Subklinik hipertiroidili hastalarda saptanan hipoaktif nodüllerin malignite riskinin retrospektif analizi Müge Keskin
 
Sözlü Sunu Oturumu - 3
20 Haziran 2019, Perşembe - Saat: 16.45 - 17.30 - Salon C
Oturum Başkanları: Dr. Yücel Arman, Dr. Mehmet Hurşitoğlu
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
S-025 Klinik asemptomatik kişilerde alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının varlığı ve ciddiyeti ile kalp-ayak bileği vasküler indeksi arasındaki ilişki İsmail Gürbak
S-026 Diyabetik Nöropati ve Sarkopeni İlişkisi Yasemin Özgür
S-027 Farklı Renal Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Vitamin D Düzeyi İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki: Eda Altun
S-028 Metanol İntoksikasyonları ve Yönetimi; 4 Olgu Serisi Deniz İncaman
S-029 İdiyopatik Ilımlı Hiperprolaktinemi Kardiyovasküler Risk Faktörü Müdür? Arzu Or Koca
S-030 Hipoparatirodizm hastalarında dinamik tiyol/disülfit homeostazı ve oksidan durumu Arzu Or Koca
 
Sözlü Sunu Oturumu - 4
21 Haziran 2019, Cuma - Saat: 08.30 - 10.00 - Salon C
Oturum Başkanları: Dr. Hasan Kayabaşı, Dr. Mehmet Küçük
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
S-031 Bir üniversite hastanesine solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri ile başvuran hastalarda influenza sıklığı ve aylara göre dağılımı Gülay Okay
S-032 Prediyabet ve Dislipidemi Ulaş Serkan Topaloğlu
S-033 Hipertansiyon Tedavisi Alan Hastalarda Alternatif Ürün Kullanımı İdris Kırhan
S-034 Kronik böbrek hastalığı seyrinde kemik-mineral metabolizması bozuklukları ve kardiyak etkileri Başak Erol Karagözoğlu
S-035 Diyaliz hastalarında ateroskleroz değerlendirmesinde serum prokalsitonin düzeyleri Başak Erol Karagözoğlu
S-036 Adrenal İnsidentalomaların Klinik Takibi; Tek Merkez Deneyimi Nazlı Gülsoy Kırnap
S-037 Behçet Hastalığında Serum Prolaktin Düzeyleri Ali Çetinkaya
S-038 Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Planlanan Hastalarda Komorbidite Ayfer Utkusavaş
S-039 Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ile Tiroid Hormonları Arasındaki İlişki Alihan Oral
S-040 Kritik Hastalarda sT3 Seviyesindeki Düşüklük Hastalık Ciddiyetiyle İlişkilidir Türkay Akbaş
S-041 Hepatorenal Sendromlu Hastalarda Terlipressin Tedavisinin Etkinliği İlknur Öztürk Ünsal
S-042 Astımlı Hastalarda Antiinflamatuvar Tedavinin Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi İle Ölçülen Bronş Duvar Kalınlığı Üzerine Etkisi Şeyma Başlılar
S-043 Otoimmun Hemolitik Anemi Tanılı Hastalarımızın Sonuçları Esra Terzi Demirsoy
S-044 Premenopozal Obez Endometrial Hiperplazi Tanısı Alan Hastaların Premenopozal Obez Normal Endometrial Biopsi Tanısı Alan Hastalarla Kan Lipit Seviyesi Açısından Karşılaştırılması Adile Ortaköylüoğlu
S-045 Asetaminofen İle Oluşturulan Toksik Hepatitte Silymarin’in Koruyucu Etkileri Abdilkerim Oyman
S-046 Killip Sınıf IV ile Başvuran ST Yükselmeli Miyokart Enfarktüsü Hastalarında Syntax II Skorunun Akut Böbrek Hasarında Öngörücü Değeri Tufan Çınar
 
Sözlü Sunu Oturumu - 5
21 Haziran 2019, Cuma - Saat: 10.30 - 11.15 - Salon C
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Kaplan, Dr. Gülbüz Sezgin
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
S-048 Akciğerin Obstrüktif İnflamatuvar Hastalıklarında Uyarılmış Balgamda Nitrik Oksid ve 3-Nitrotirozinin Yeri Bengü Şaylan
S-050 Metabolik Sendromlularda Karaciğer Yağlanmasının Fibroscan İle Değerlendirilmesi ve Serum Endotrofin Düzeyi İle Arasındaki İlişki Seher İrem Çetin
S-051 Hepatoselüler Kanser Hastalarında Klinik ve Epidemiyolojik Faktörler ve Genel Sağ Kalım Üzerine Etkisi Derya Kıvrak Salim
S-052 Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve Anjiotensin reseptör Blokerleri kullanımı ile gelişen ölümcül seyredebilen Anjiyoödem. Derya Ünal
S-053 Otoimmun Hemoltik Anemi Vaka Serisi Hatice Beyazal Polat
 
Sözlü Sunu Oturumu - 6
21 Haziran 2019, Cuma - Saat: 14.00 - 15.30 - Salon C
Oturum Başkanları: Dr. Melike Özçelik, Dr. Bilgin Bahadır Başgöz
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
S-054 Akut Üst Gastrointestinal Kanaması İle Gelen Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi Hatice Beyazalpolat
S-055 Post-transplant anemi ve eritrositoz insidansları ve ilişkili risk faktörleri Yasemin Özgür
S-056 Diyalize Girmeyen Evre 3-5 Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Eritroid Stimüle Edici Ajan Tedavisinin Hayat Kalitesine Etkileri Selma Alagöz
S-057 Febril Nötropeni Gelişen Hastalarda Malnutrisyon Durumunun Değerlendirilmesi Eyüp Sami Akbaş
S-058 Diyabetik Hastalarda Helicobacter Pylori Enfeksiyonunun Lipid Profili İle İlişkisi Ferah Taran
S-059 Lokal İleri Meme Kanserinde Neoadjuvant Tedavide Pertuzumab Kombine Rejiminin Tek Merkez Deneyimi Atakan Demir
S-060 Ailevi Akdeniz Ateşi hastalarında anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi Serpil Ergülü Eşmen
S-061 Paroksismal Supraventriküler Taşikardi Hastalarında Hipertansiyon Sıklığı ve İlişkili Parametreler Abdullah Orhan Demirtaş
S-062 Ventriküler Erken Vuru Sebebi İle Ablasyon Yapılmış Diyabetik Hastaların Değerlendirilmesi Abdullah Orhan Demirtaş
S-063 Tip2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Mikroalbuminüri ve Serum Ürik Asit Seviyeleri Arasındaki İlişki Nazire Aladağ
S-064 Kronik obstruktif akciğer hastalığı alevlenmesinde BAP-65 skorunun hastalık ağırlığı ve mortalite ile ilişkisi Seda Beyhan Sağmen
S-065 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Nefroloji Poliklikliniğinde Takip Edilen Gebe Hastaların Klinik Özellikleri:Tek Merkez Deneyimi Ayşe Serra Artan
S-067 Periton diyalizi hastalarında akciğer ultrasonografisi ve diğer volumetrik yöntemlerin karşılaştırılması Mustafa Sevinç
S-068 Subklinik Hipotiroidi Hastalarında Ortalama Trombosit Hacminin Subklinik Ateroskleroz ile İlişkisi Gülsüm Gönülalan
 
Sözlü Sunu Oturumu - 7
21 Haziran 2019, Cuma - Saat: 16.00 - 17.00 - Salon A
Oturum Başkanları: Dr. Yıldız Okuturlar, Dr. Musa Salmanoğlu
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
S-071 Nadir Bir Olaya Yaklaşım: Hemodiyaliz Cihazına Bağlı Hemoliz Mustafa Sevinç
S-072 Koroner Arter Hastalığının Değerlendirilmesinde Kullanılan Yeni Elektrokardiyografik Parametreler Ersin Yıldırım
S-073 Mikroalbuminürisi olan tip II diyabetes mellitus hastalarında renal kortikal sertlik anlamlı olarak artar Derya Demirtas
S-074 Behçet Hastalarında sTREM- 1, VEGF-B VE VEGF Gen Ekspresyonu Düzeylerinin, Hastalık Aktivasyonu İle İlişkisinin Değerlendirilmesi Kadir Harmancı
S-075 Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Vücut Kitle İndeksine Göre Kanser Saptama Oranlarının Karşılaştırılması Ulaş Serkan Topaloğlu
S-076 Hafif obezlerde epikardiyal yağ dokusu ile serum 25 OH D vitamin düzeyi arasındaki ilişki var mıdır? Hande Atalay
S-077 Erken Evre Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Hemogram Parametreleri, Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi Ayşe İrem Yasin
S-078 65 yaş üstü hastalarda Pnomokok aşısi bilgi düzeyi ve aşılanma durumları Adile Ortaköylüoğlu
S-079 Diyabetik kadın hastalarda metformin kullanımının MPV (ortalama trombosit hacmi), NLR (nötrofil/ lökosit oranı), ve PLR (platelet/lenfosit oranı) üzerine etkisi var mıdır? Serpil Öztürk
 
Sözlü Sunu Oturumu - 8
21 Haziran 2019, Cuma - Saat: 16.00 - 17.00 - Salon B
Oturum Başkanları: Dr. Ali Özdemir, Dr. Fatih Borlu
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
S-080 Koroner Anjiyografi Uygulanan Hastalarda Serum Monosit/HDL Düzeyinin Kontrasta Bağlı Nefropati Gelişimini Öngörmedeki Gücü Murat Selçuk
S-081 Üst gastrointestinal sistemde saptanan yabancı cisimler ve tedavisi Orhan Coşkun
S-082 Koroner arter hastalığı riski açısından insülin direnci ve hücresel immunite arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Alpaslan Karabulut
S-084 Postoperatif kalıcı hipoparatiroidi izleminde hedef değerlere ne kadar yakınız ? Sevde Nur Fırat
S-085 İrritabl Barsak Sendromu ile Stres İlişkisi Yusuf Coşkun
S-086 Proton pompa inhibitörlerinin ortalama trombosit hacmi üzerindeki etkisi Banu Buyukaydin
S-087 İnsülin glarjin U300'ün glisemik kontrol üzerindeki etkisi Gülden Anataca
S-088 Yaşlı hastalarda üst gastrointestinal sistem kanamalarında prognoza yönelik belirteçler: crp/albumin ve nötrofil/lenfosit oranı Mustafa Behçet Demirbaş
S-089 Warfarin kullanan hastalarda TTR düzeyleri ile sosyodemografik özellikleri,komorbiditeleri ve kullandıkları ilaçlar arasındaki ilikişnin araştırılması Akif Bayyiğit
S-133 Erken evre differansiye tiroid kanserlerinde AST/ALT (De Ritis) oranı Sevde Nur Fırat
 
Sözlü Sunu Oturumu - 9
21 Haziran 2019, Cuma - Saat: 16.00 - 17.00 - Salon C
Oturum Başkanları: Dr. Zeynep Karaali, Dr. Mürvet Yılmaz
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
S-090 Primer Hiperparatiroidi Tedavisinde Alternatif Bir Yöntem: Radyofrekans Ablasyon İrfan Nuhoğlu
S-091 Preklampsi Öngörmede Trombosit Parametrelerinin Etkisi Sibel Demiral Sezer
S-092 Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği olan hastalarda D vitamini düzeyi Erdinç Gülümsek
S-093 Gastrik Polipler; demografik ve endoskopik bulgular, polip özellikleri ve tipleri Başak Çakal
S-094 Lokal ileri evre mide kanseri ile Helikobakter pilori birlikteliği Selma Şengiz Erhan
S-096 Gestasyonel Diyabetes Mellitus Hastalarında Hepatik Fibrozis Skorlarının Değerlendirilmesi Esra Demir
S-097 Malign ve benign soliter pulmoner nodüllerde rutin kullanılan laboratuvar parametrelerine genel bir bakış Havva Keskin
S-098 Dekompanse Kalp Yetersizliği Hastalarında Levosimendan Kullanımının High Sensitivity C-Reactive Protein Üzerine Etkileri Yusuf Çekici
S-099 Hipotiroidi tanısı olup levotiroksin kullanan hastalarda TSH ölçümü ötiroidizm için yeterli midir? Nalan Okuroğlu
 
Sözlü Sunu Oturumu - 10
21 Haziran 2019, Cuma - Saat: 17.15 - 18.00 - Salon C
Oturum Başkanları: Dr. Roni Atalay, Dr. Refik Demirtunç
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
S-100 gestasyonel diyabetes mellitus ve lipid profili Hanişe Özkan
S-101 Hiperkalseminin nadir bir sebebi; Paratiroid karsinomu İlknur Öztürk Ünsal
S-102 Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Serum Neudesin Düzeyi Hamiyet Yilmaz Yasar
S-103 Kronik ishal etyolojisinde nadir bir neden: Sekonder Hiperparatirodi Orhan Coşkun
S-104 Prokalsitonin düzeyinin hemokültürde üremeyi tahmin etme gücü Kübra Altunkalem Seydi
S-105 Otoimmun tiroid hastalığı tanısıyla izlenmekte olan hastaların, tiroid bozukluğu saptanması ile tiroid antikorları bakılması arasında ne kadar süre geçmiştir? Aynur Arslan
S-106 Gebeliğin geçici tirotoksikozunda maternal FT3/FT4 oranının perinatal etkileri Eren Gürkan
 
Sözlü Sunu Oturumu - 11
22 Haziran 2019, Cumartesi - Saat: 08.30 - 10.00 - Salon C
Oturum Başkanları: Dr. Kadir Kayataş, Dr. Mazhar Müslüm Tuna
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
S-107 3. Basamak Dahili Yoğun Bakım’da Mekanik Ventilasyona Giren Hastalarda Sağkalım Belirleyicisi Olarak Laktat Klirensine Bakılması Mehmet Sarıaydın
S-108 Hipoparatiroidi hastalarında komplikasyonların ve tedavi uyumunun değerlendirlimesi Seher Tanrıkulu
S-109 Tek Merkez Herediter Anjioödem (HAÖ) Hastalarının Retrospektif Değerlendirilmesi Mehmet Bankir
S-110 Esansiyel hipertansiyon hastalarında uzun dönem kardiyovasküler olay gelişimi açısından risk skorlama sistemlerinin karşılaştırılması Muammer Karakayalı
S-111 2 Yıllık Endoskopik Ultrasonografi (EUS)Vakalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi Resul Kahraman
S-112 Esansiyel hipertansiyon hastalarında fragmente QRS varlığının uzun dönem kardiyovasküler olaylar ile ilişkisi Mehmet Altunova
S-113 Akut pankreatit şiddetinde basit bir biyobelirteç: vitamin D Mercan Taştemur
S-114 Stajyer hemşirelerin kızamık kızamıkçık kabakulak suçiçeği hepatit A ve hepatit B virüslerine karşı bağışıklık durumları: hastanelerde risk teşkil ediyorlar mı? Gönül Çiçek Şentürk
S-115 Hepatit B'ye Bağlı Sirotik Hastalarda Kas Kitlesi ile İnsülin Direnci Arasındaki İlişki Eyüp Sami Akbaş
S-116 Solunum yetmezliği ile düzey 2 yoğunbakımda kronik obstrüktif akciğer hastalığı varlığında ko- morbidite dağılımı ve yoğun bakım süreçleri Eylem Tunçay
S-117 Renal Transplant Hastalarında FGF-23 Seviyesi, Sol Ventriküler Kütle İndeksi ve Karotis İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişki Mehtap Akdoğan
S-118 Metastatik Medüller Tiroid Kanserlerinde TSH ve Tümör Yükü İlişkisi Muhammed Mustafa Atcı
S-119 Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Erişkin Yaş Grubu Hastalarında Aşılanma Sıklığı ve Aşılanmayı Etkileyen Faktörler Erkan Yıldırım
S-120 Primer perkutan koroner girişim yapılan STEMI hastalarında kontrast ile indüklenen nefropati gelişimini yaş bağımsız olarak belirler Atilla Bulut
S-121 Eksenatidin obez tip 2 diyabetik hastalarda aterojenik indeks ve non-HDL kolesterol üzerine etkisi Gamze Ergün Sezer
S-122 YBU’de farklı hastalık gruplarında C-reakitif protein ve nötrofil lenfosit oranı parametrelerinin mortalite ile ilişkisi Eylem Tunçay
 
Sözlü Sunu Oturumu - 12
22 Haziran 2019, Cumartesi - Saat: 10.30 - 11.15 - Salon C
Oturum Başkanları:Dr. Ahmet Engin Atay, Dr. Nizamettin Koca
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
S-123 Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde dikkat etmeniz gereken ek hastalıklar ve akut nedenler Eylem Tunçay
S-124 Tip 2 diyabetli hastalarda nötrofil/lenfosit oranı ve d vitamini düzeyinin ile HbA1c ile korelasyonu Zehra Sarıkaya Demirbaş
S-125 Acil Serviste Akut Böbrek Yetmezliği Tanısı Alan Olguların Prospektif Analizi Müge Gülen
S-127 Koroner arter ektazi yaygınlığını lökosit sayısı ön gördürür mü? Ahmet Gürdal
S-128 VKİ > 25 KG/M2 olan yaşlı hastalarda sarkopeni ve osteoporoz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Beyza Selin Haksever
S-129 Helicobacter pylori infeksiyonu karaciğer yağlanmasıyla ilişkili değildir Çağdaş Kara
 
Sözlü Sunu Oturumu - 13
22 Haziran 2019, Cumartesi - Saat: 13.30 - 15.00 - Salon C
Oturum Başkanları: Dr. Yalçın Önem, Dr. Eşref Araç
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
S-130 Serum Endotrophin Düzeyi ile Hipertansiyon İlişkisi Şengül Aydın Yoldemir
S-134 3500 Olgu Üzerinden LDL-K ve CRP ilişkisine Farklı Bir Perspektiften Bakış Sara Yavuz
S-135 İç Hastalıkları Kliniğinde Takip Edilen Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Değerlendrilmesi İrem Kıraç Utku
S-136 Obez kişilerde insülin direnci göstergesi olan TG indeksi ve TG/HDL-K oranı ile B12 vitamini arasınıdaki ilişki Hanife Şerife Aktaş
S-137 Toplumda Yaşayan Yaşlılarda Diyabetin Etkilerinin Geriatrik Değerlendirme ile Ortaya Konması Aysun Işıklar
S-138 Akut koroner iskemide HIF-1 alfa düzeyi ve enflamatuar parametreler ile karşılaştırılması Feray Akbaş
S-139 Kliğinimizde Yapılan Böbrek Biyopsi Sonuçlarımız Hakan Demiröz
S-140 Ortostatik Hipotansiyon ve Yaşa Bağlı Sarkopeni Selda Çiftci
S-141 Tip 1 diyabet modeli oluşturulmuş ratlarda serum adropin düzeyi Orkide Kutlu
S-142 Retinopatisi Olmayan Diabetes Mellitus Hastalarında Erken Dönem Retinal Sinir Lifi Tabakası Değişiklikleri Hatice Aslan Sırakaya
S-143 Abdominal yağ dağılımının akut pankreatitinin ciddiyeti üzerine etkileri Celal Gezer
S-144 Göğüs Hastalıklarda geçen aylar, mevsimler, yıllar: bir göğüs hastalıkları uzmanının arşivinden Özlem Soğukpınar
S-145 Akut gastrointestinal kanamalı hastalarda ötiroid hasta sendromu sıklığı ve prognoz üzerine etkisi Nazım Ekin
 
Sözlü Sunu Oturumu - 14
22 Haziran 2019, Cumartesi - Saat: 15.30 - 16.30 - Salon C
Oturum Başkanları: Dr. Tayyibe Saler, Dr. Derya Demirtaş
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
S-020 İç hastalıkları polikliniğine refere edilen tekrarlayan gebelik kaybı öyküsüne sahip hastalarda MTHFR geninin etkisi Müjgan Gürler
S-146 Prediyabetik hastalarda irisin ve kimerin düzeylerinin değerlendirilmesi Esin Beyan
S-147 Tip 2 diyabetik hastalarda secreted frizzled-related protein 5 düzeyi İsmail Demir
S-148 DÜŞÜK EJEKSİYON FRAKSİYONLU KALP YETERSİZLİĞİNDE sST2 İLE NT-ProBNP’NİN KARŞILAŞTIRILMASI Emine Kanatsız
S-149 Hipertansiyonlu hastalarda artmış epikardiyal yağ doku kalınlığı ve nötrofil lenfosit oranı Fatma Kaplan Efe
S-150 Meme Tüberkülozu: 11 hastanın değerlendirilmesi Tibel Tuna
S-151 Göğüs Hastalıkları Dal Eğitim Hastanesinde Poliklinik Başvurularında Hastalıklar ve Cinsiyet Farkı Ayşem Aşkım Öztin Güven
S-152 Tip 2 diyabet tanılı hastalarda visseral adiposite indeksininin değerlendirilmesi Hande Atalay
S-153 Obezite polikliniğinde takip edilen altmış yaş ve üstü hastalarda yıllık vizit sayısı ile tedavi başarısı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Bülent Can
S-154 Tip 2 Diyabetli Hastalarda Sessiz Miyokard İskemisi Taraması ve Sessiz İskemi Saptanan Hastalarda Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi M Masum Canat
S-155 Farklı İki Isıda Parathormon Ölçümlerinin Karşılaştırılması Sibel Yücel Koçak
 
Sözlü Sunu Oturumu - 15
22 Haziran 2019, Cumartesi - Saat: 16.45 - 17.30 - Salon B
Oturum Başkanları: Dr. Sema Basat, Dr. Banu Böyük
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
S-126 Obezite polikliniğine başvuran hastaların obezite farkındalığı Eşref Araç
S-156 Yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş hastaların geriye dönük değerlendirmesinde CRP-Albumin ve nötrofil-lenfosit oranlarının sağ kalım üzerine etkisinin değerlendirilmesi Betül Ayaz
S-157 5 yıllık Tek Merkez FMF Tecrübesi Demet Yalçın Kehribar
S-158 Glisemik regülasyon bozukluğu olan Diyabetiklerdeki Cushing Sendromu sıklığı Meltem Sertbaş
S-159 Gastrik Poliplerin Epidemiyolojik Özellikleri Oktay Olmuşçelik
S-160 Subklinik Hipertroidisi Olan Premenapozal Kadınlarda Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi Mehmet Yamak
S-161 GLP-1 agonisti eksenatid ve insülin glargin tedavisinin metabolik ve inflamatuar parametreler ve karotis intima-media kalınlığına etkisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi Özlem Zeynep Akyay
S-162 Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Ziyaret Edilen Tip 2 Diyabet Tanılı Hastaların Mevcut Durum Analizi Özlem Güdük
 
Sözlü Sunu Oturumu - 16
22 Haziran 2019, Cumartesi - Saat: 16.45 - 17.30 - Salon C
Oturum Başkanları: Dr. Özcan Keskin, Dr. Esra Ataoğlu
Sunum no Sunum Başlığı Sunum Yapacak Kişi
S-163 Diyabetik Hastalarda Ne Zaman Böbrek Biyopsisi Yapıyoruz? Ayça İnci
S-164 Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) uygulamasındaki sonuçlarımız: 58 olgunun değerlendirilmesi Orhan Coşkun
S-165 Bariatrik Cerrahi Hastalarında Monosit/HDL-Kolesterol Oranının Kilo ve Metabolik Değerlerdeki Değişim İle İlişkisi Sibel Ocak Serin
S-166 Periton Diyalizi Hastalarında Tumor Necrosis Factor-like Weak Inducer of Apoptosis (TWEAK) İnflamasyon Göstergesi Olabilir mi ? Nadir Alpay
S-167 Yetişkin Bireylerde Oksidatif Stres ve Thiol-Disülfit Dengesi Parametrelerinin Vücut Kitle İndeksine Göre Değerlendirilmesi Emel Sağlam Gökmen
S-168 Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı olan metabolik sendromlu hastalarda noninvaziv skorlarla hesaplanan fibrozis sıklığı tayini Serap Ungan
S-169 Crohn hastalarinda intestinal komplikasyon gelişimi ile risk faktörleri arasindaki ilişki İskender Ekinci
S-170 Tip 1 Diyabetik Hastalarda Diyabetik Ayak Prevelansının Retrospektif Analizi Selçuk Yaylacı

 

 
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2. İç Hastalıkları Kongresi

19-23 Haziran 2019, Polat Renaissance Hotel Yeşilköy & Kongre Merkezi / İSTANBUL

Flag Counter